Vul je voornaam in:

Alsjeblieft {{ personName }}

…een boodschap waar jij naar op zoek was!

Op deze pagina vind je antwoorden op de belangrijkste levensvragen. Vragen als: "Wat is mijn doel hier op aarde?" "Waarom lijk ik niet de vrede te hebben die ik wel bij anderen zie?" of: "Is dit leven alles wat er is?" Op deze pagina vind je antwoorden op deze vragen en meer. Je beseft het misschien niet, maar je bent gescheiden van God, jouw Schepper. In feite ben je van Hem gescheiden door je natuur. Onze boodschap voor jou is er één van hoop omdat God van je houdt. Het is Zijn verlangen dat jij met Hem verzoend wordt; Hij wijst jou de weg terug naar Hem. De oplossing die God biedt zal ervoor zorgen dat jouw scheiding met Hem niet voor eeuwig zal zijn.

Zou je deze oplossing willen weten en ervaren?

Zou je:

 • Jouw levensdoel willen ontdekken?
 • De vreugde en opluchting willen ervaren wat gepaard gaat met vergeving van wat je ook maar gedaan hebt in het verleden?
 • De zekerheid willen hebben dat er meer is in het leven hier op aarde en de garantie willen hebben van een eeuwig leven in de hemel?

De Sleutel: Geloof is de sleutel wat de deur opent naar dit alles en naar veel meer.

Het was Gods liefde voor de 'wereld', mensen zoals jij {{ personName }} en ik, die ervoor zorgde dat God in een oplossing voorzag zodat je Zijn liefde en de vrede kunt ervaren die hoort bij je verzoening met Hem. God wil dat jouw leven gevuld wordt met vrede en vreugde met anderen en met Hem, zelfs in de moeilijke tijden van het leven.

Want alzo lief had God {{ personName }} dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat {{ personName }} die in Hem gelooft niet verloren gaat maar het eeuwige leven heeft.

Citaat uit de Bijbel: Johannes 3:16

Ontdek Gods plan: Vrede en leven

Het is Gods bedoeling dat je een overvloedig leven hebt hier en nu. Hoe komt het dan dat de meeste mensen geen overvloedig leven ervaren? Johannes 10:10

stap1

Probleem: Er is een scheiding tussen God en {{ personName }}

De zonde bracht scheiding tussen jou en God. 'Zie, de hand van de Here is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.' Jesaja 59:1-2 {{ personName }}, jij bent geboren met een zondige natuur die vanaf Adam van geslacht op geslacht is doorgegeven. Daarbij doe je ook zonden op basis van je eigen keuzes. Daarom is er nu een scheiding tussen jou (onvolmaakt) en God (volmaakt).

{{ personName }}

God

stap2

God schiep de mens naar Zijn Eigen beeld opdat wij in gemeenschap met Hem zouden leven, opdat wij Hem zouden verheerlijken en met Hem in vriendschap zouden leven. God schiep een prachtige wereld voor ons om van te genieten en om Zijn schepping te bewonderen. Hij gaf ons de mogelijkheid om een wonderlijk en vervuld leven te leiden.

{{ personName }}, God schiep geen robots maar levende wezens naar Zijn Eigen beeld die een vrije wil hebben. Door die vrije wil kunnen wij nu kiezen om Hem lief te hebben en te gehoorzamen en te genieten van Hem en alles wat Hij aanbiedt. Maar met deze vrije wil kwam ook de mogelijkheid om ongehoorzaam te zijn en niet te kiezen om God lief te hebben. Om een ​​echte vriendschap en ware liefde te kennen, moest er een vrije keuze zijn. De basis van vriendschappen en liefde kan niet worden afgedwongen zoals dat wel kan bij robots. We mogen kiezen.

De eerste mens door God geschapen koos echter zijn eigen weg en zijn ongehoorzaamheid wordt zonde genoemd. Zonde betekent het doel missen, omdat God iets veel beters voor ons heeft bedoeld. De gevolgen van de zonde waren er niet alleen voor de eerste man Adam en de eerste vrouw Eva, maar voor alle mensen, aangezien er een zondige natuur is die aan de hele mensheid is doorgegeven.

De Bijbel zegt:

Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.'

Door het doel te missen, werden wij ook van God gescheiden en werd de relatie verbroken. Het resultaat hiervan is dat er nu een scheiding is die niet te overbruggen is. We kunnen het proberen door:

 • Religieuze werken en rituelen
 • Hoog moraal
 • Meditatie
 • Menselijke inspanningen
 • Filantropie
stap3

En vele andere manieren. Er is simpelweg geen één manier om de kloof te overbruggen omdat God heilig en volmaakt is. Wij zijn dat niet, wat we ook doen. We kunnen onze eigen zonden niet wegnemen, we kunnen onze zondige natuur niet veranderen.

De Bijbel zegt: 'Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.' Romeinen 3:23

Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Here.' Romeinen 6:23

Er is maar één oplossing voor dit probleem!

Gods oplossing: Jezus Christus

{{ personName }}

God

stap4

Jezus Christus

God wist dat Hij Zelf voor een oplossing voor de zonde moest zorgen die ons van Hem scheidde. Deze oplossing betekende dat God tot ons zou komen als mens door Zijn Zoon, Jezus Christus. Jezus Die zou doen wat niemand anders zou kunnen doen. Hij leefde het volmaakte, zondeloze leven dat door God geëist werd en verruilde gewillig Zijn leven voor die van ons door de straf te dragen die wij hadden verdiend; namelijk de dood.

Heb dezelfde mindset als Jezus Christus in jouw relaties met andere mensen:

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Jezus Christus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.' Filippenzen 2:5-8

Door te sterven voor onze zonden overbrugde Jezus de kloof tussen God en ons mensen.

De Bijbel zegt:

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin; dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.' Romeinen 5:8

Feitelijk zei Jezus het op deze manier: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand kan tot de Vader komen dan door Mij.' Johannes 14:6

Eindelijk is God Zelf met de oplossing gekomen. God werd mens en door die Persoon, Jezus Christus, is de kloof tussen God en ons overbrugd. Daarom kwam Hij naar deze aarde; Hij stierf een wrede dood aan het kruis en droeg in onze plaats de straf voor onze zonden. Door dit te doen, overbrugde Jezus de kloof tussen God en ons.

De Bijbel zegt:

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin; dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.' Romeinen 5:8

En een stukje daarvoor:

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand kan tot de Vader komen dan door Mij.' Johannes 14:6

{{ personName }}

God

 • ongeluk
 • scheiding
 • schuld
 • onzekerheid
 • doelloosheid
 • onrust en zorgen
 • vreugde
 • gemeenschap en relatie
 • vergeving
 • eeuwig leven
 • overvloedig leven
 • vrede
stap5

Jezus Christus

{{ personName }}, zoals je inmiddels kunt zien, werd iedereen in deze wereld gescheiden van God geboren vanwege zonde. {{ personName }}, jij en alle anderen zijn schuldig bevonden en staan ​​onder een oordeel dat eeuwig zal duren. God wil dit niet voor jou of voor wie dan ook. Hij heeft geduld met je, Hij wil niet dat iemand omkomt maar dat iedereen tot berouw komt en het eeuwige leven heeft. Doe je niets, dan blijf je gescheiden van God. God reikt nu naar jou uit, je kan voor het Leven kiezen. Hij geeft je de kans om echt Zijn kind te worden en Hij jouw Vader. Je wordt niet met God verzoend en uw zonden worden niet vergeven vanwege een religieuze ceremonie zoals de doop of belijdenis of door het volgen van religieuze wetten of zelfs door goede daden te doen. Voor Jezus kiezen betekent voor God kiezen, dit is wat geloven is en dat vanwege Gods genade. Er is geen belangrijkere keuze die je ooit kunt maken. Je wordt een kind van God door Jezus aan te nemen als jouw Verlosser.

De Bijbel zegt:

Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven. Johannes 1:12

De Bijbel zegt dat je gered wordt door het Evangelie te geloven en de waarheid van Wie Hij is en wat Hij heeft gedaan in Zijn leven, door Zijn dood en opstanding.

De Bijbel zegt:

Als u met uw mond de Here Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Romeinen 10:9-10

Wanneer je dit doet dan zul je vergeving van je zonden ontvangen. Je bent nu gerechtvaardigd door het geloof en je hebt nu vrede met God door Jezus Christus. Dit is waarom het ‘ het geloof hebben’ wordt genoemd. Dit is wat het betekent om ‘op Jezus te vertrouwen’. {{ personName }}, je moet dit persoonlijk doen, om Zijn boodschap te accepteren. Dat is: Jezus accepteren in jouw hart en leven als jouw Here en Verlosser.

{{ personName }}, wat kies jij?

stap6

De Bijbel zegt:

Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven. Johannes 1:12

{{ personName }},

1. Erken je dat je een zondaar bent en dat je van God gescheiden bent?

2. Geloof je dat je in Jezus moet geloven en op Hem alleen moet vertrouwen om tot God te komen?

3. Zal je God vragen om jouw zonden te vergeven omdat Zijn Zoon Jezus jouw straf heeft gedragen?

4. Geloof je dat Jezus God Zelf is en dat Hij is opgestaan uit de dood?

{{ personName }}, als je deze vragen met 'ja' hebt beantwoord, vertel het dan aan God door middel van gebed. Hij weet wat er in je hart leeft.

Je mag God nu danken dat jouw zonden zijn vergeven en dat jij schoon bent gewassen in het bloed van het offer van Jezus.

5. Nu is het tijd om God te vertellen dat je Hem wil volgen voor de rest van jouw leven omdat Hij in Zijn Woord zegt dat je een 'nieuwe schepping' bent. 2 Korinthe 5:16-17

Wanneer je tot God bidt zou je het volgende kunnen zeggen:

God, ik erken dat ik een zondaar ben en dat ik Uw vergeving nodig heb. Uw Zoon Jezus is ook voor mijn zonden gestorven en Hij is weer opgestaan uit de dood. Ik ben bereid om mijn oude leven achter me te laten en een nieuw leven met U te leiden. Ik bid dat U, Jezus Christus, in mijn hart en in mijn leven wil komen. Ik geef mijn hart volledig aan u. God ik wil U ontmoeten en leren kennen als mijn Vader. Met Uw hulp wil ik U volgen en gehoorzamen. Om Jezus wil alleen, amen.