Ditulis jeneng enom:

Mangga {{ personName }}

...kabar sing mbok golèki!

Ing kéné kowé bisa nemu wangsulan-wangsulan ing pitakonan-pitakonan sing penting ing uripé manungsa. Pitakonan kaya: "Apa tujuanku ing donya kéné?" " Kenèng apa sawangané aku kok ora nduwé ayem kaya wong liyané?" apa: "Apa urip iki wis kabèh sing ènèng?" Ing kéné kowé bisa nemu wangsulané pitakonan-pitakonan iki lan liya-liyané menèh. Menawa kowé ora ngerti, nanging kowé kuwi pisah sangka Gusti Allah sing nggawé uripmu. Sakjané kowé pisah sangka Gusti Allah kuwi jalaran sangka kahanané uripmu. Kabar sangka awaké déwé marang kowé iki kabar bab pengarep-arep, jalaran Gusti Allah trésna marang kowé. Karepé Gusti Allah kuwi supaya kowé bisa dirukunké karo Dèkné. Gusti Allah nduduhké marang kowé dalané balik marang Dèkné. Dalan sing dityawiské karo Gusti Allah kuwi maraké anggonmu pisah sangka Dèkné ora kanggo slawasé.

Apa kowé kepéngin ngerti bab iki lan kepéngin ngalami déwé?

Apa kowé kepéngin:

 • ngerti tujuané uripmu?
 • ngalami kabungahan lan rasa lega, mangertèni nèk kabèh salahmu sing mbok lakoni ing jaman sing kliwat wis dingapura?
 • nduwèni keyakinan nèk urip ing alamdonya iki isik okèh banget sing kenèng dialami lan nduwèni urip langgeng ing swarga?

Kuntyiné: Kapretyayan kuwi kuntyiné sing mbukak lawangé kabèh kuwi lan okèh menèh liya-liyané.

Pantyèn katrésnané Gusti Allah marang jagat, ya manungsa kaya kowé {{ personName }} lan aku, sing maraké Gusti Allah nggawèké dalan, supaya kowé bisa ngalami katrésnané lan katentremané, bareng karo enggonmu dirukunké marang Gusti Allah. Karepé Gusti Allah supaya uripmu bisa kebeg karo ayem lan bungah karo wong liya lan karo Dèkné, uga ing waktu sing angèl ing sak jeroné urip.

"Awit katrésnané Gusti Allah marang manungsa gedé banget, nganti Dèkné masrahké Anaké sing ora ènèng tunggalé, supaya saben wong sing pretyaya marang Dèkné ora tiba ing karusakan, nanging nduwèni urip langgeng."

Petikan sangka Kitab Sutyi: Yohanes 3:16

Ngertènana pikirané Gusti Allah: Tentrem-ayem lan kauripan

Karepé Gusti Allah kuwi supaya kowé nduwèni urip lubèr nang kéné lan saiki. Kenèng apa kok wong okèh ora ngalami urip lubèr? Yohanes 10:10

stap1

Salahé: ènèng aling-alingané sak tengahé Gusti Allah lan {{ personName }}

Dosa misah kowé sangka Gusti Allah. "Ngertia, tangané Gusti kuwi tenan ora tyupet kanggo ngekèki keslametan, lan pangrunguné ora kurang landep kanggo ngrungoké; nanging sing ngalang-alangi ing antarané kowé lan Gusti Allahmu kuwi kabèh penggawé alamu, lan sing njalari Dèkné ndelik sangka ngarepmu, terus ora krungu, kuwi kabèh dosamu." Yesaya 59:1-2 {{ personName }}, kowé kuwi lairé katutan dosa sing wiwit Adam nurun terus marang kabèh turun-turunané. Kejaba kuwi, terus ketambahan dosa-dosa sing mbok lakoni déwé. Mulané saiki ènèng aling-alingan ing sak tengahé kowé (ora sampurna) lan Gusti Allah (sampurna).

{{ personName }}

Gusti Allah

stap2

Gusti Allah nggawé manungsa tunggal rupa karo Dèkné, supaya awaké déwé urip menunggal lan kekantyan karo Dèkné lan supaya ngluhurké marang Dèkné. Gusti Allah nggawé bumi sing nggumunaké apiké iki kanggo awaké déwé, supaya awaké déwé ngrasaké kepénaké lan nyawang indahé. Gusti Allah ngekèki kelunggaran marang awaké déwé, supaya awaké déwé nduwèni urip sing nyenengaké lan sing kebeg berkahé.

{{ personName }}, Gusti Allah ora nggawé manungsa sing kaya robot, nanging manungsa sing urip tunggal rupa karo Dèkné, sing nduwé kekarepan déwé-déwé. Jalaran awaké déwé nduwèni kekarepan déwé-déwé, awaké déwé bisa ngarani déwé supaya trésna lan nurut marang Dèkné lan ngrasaké kepénaké urip karo Dèkné lan sembarang sing wis dityawiské kanggo awaké déwé. Nanging jalaran nduwèni kekarepan déwé-déwé iki uga bisa maraké ora nurut lan ora milih trésna marang Gusti Allah. Yèn kepéngin ngerti kekantyan lan katrésnan sing tenan, kuwi kudu bisa ngarani déwé. Kekantyan lan katrésnan kuwi ora kenèng dipeksa kaya nèk mréntah robot kaé. Awaké déwé kelilan ngarani déwé-déwé.

Manungsa sing digawé karo Gusti Allah sing ndisik déwé malah milih nurut karepé déwé, ora manut marang Gusti Allah lan kuwi sing diarani dosa. Dosa kuwi tegesé ora keturutan tujuané, awit Gusti Allah nduwé tujuan sing luwih apik kanggo awaké déwé. Entuk-éntuké dosa kuwi ora namung kanggo Adam, wong lanang sing ndisik déwé lan Eva, wong wédok sing ndisik déwé, ora, nanging kanggo kabèh manungsa, awit hawané dosa wis mrasuk turun-tumurun marang manungsa sak kabèhé.

Kitab Sutyi ngomong ngéné:

"Mulané, jalaran sangka wong siji dosa mlebu ing donya lan jalaran dosa kuwi, terus pati teka lan pati nekani kabèh manungsa sing wis nggawé dosa."

Jalaran ora keturutan tujuané, awaké déwé uga kapisah lan pedot sangka Gusti Allah. Kuwi sing maraké saiki ènèng aling-alingané sing ora kenèng dilumpati. Menawa awaké déwé njajal karo:

 • Netepi adat-adaté agama
 • Tumindak sing apik lan luhur
 • Méditasi
 • Penggawé-penggawé sing mempeng
 • Seneng nulung wong liya
stap3

Lan nganggo liya-liya tyara menèh. Nanging ora ènèng tyara siji waé sing bisa nglumpati bengkahan gedé kuwi, jalaran Gusti Allah sutyi lan sampurna. Awaké déwé ora sampurna, arepa kepriyé waé. Awaké déwé ora bisa mbuwang dosané awaké déwé, awaké déwé ora bisa ngganti hawa dosané awaké déwé.

Kitab Sutyi ngomong: "Awit kabèh wong wis tiba ing dosa lan jalaran kabèh namung nuruti karepé déwé, Gusti Allah blas ora kétok apiké sangka uripé manungsa." Rum 3:23

"Awit nèk dosa ngwasani uripmu, éntuk-éntuké pati sing langgeng. Nanging marang wong sing uripé dadi siji karo Gustiné awaké déwé Yésus Kristus, Gusti Allah ngekèki urip langgeng, kanggo ngétokké kabetyikané." Rum 6:23

Namung ènèng dalan siji sing bisa ngutyuli kangèlan iki!

Dalané Gusti Allah: Yésus Kristus

{{ personName }}

Gusti Allah

stap4

Yésus Kristus

Gusti Allah wis ngerti nèk Dèkné déwé sing kudu nggawèké dalan ing prekara dosa sing misah awaké déwé sangka Dèkné. Iki tegesé Gusti Allah bakal teka nang nggoné awaké déwé rupa manungsa lantaran Putrané, ya kuwi Yésus Kristus. Yésus sing bakal nglakoni sing blas ora ènèng wong liyané bisa nglakoni. Dèkné uripé sampurna, tanpa dosa, manut karepé Gusti Allah. Yésus saguh ijol-ijolan urip karo awaké déwé, awit Dèkné nglakoni setrapan sing kudu dilakoni karo awaké déwé, ya kuwi pati.

Pada nduwéa ati kaya Yésus Kristus enggonmu gegayutan karo wong liyané:

"Kowé kudu nduwèni ati sing pantes kanggo wong sing wis dadi siji karo Gusti Yésus Kristus. Awit, senajan Dèkné wujut Gusti Allah, nanging Dèkné ora tau nduwèni kepéngin ngétokké nèk Dèkné Gusti Allah. Malah sangka karepé déwé Dèkné ninggal panggonané, milih dadi kaya peladèn lan dadi tunggalé manungsa. Gusti Yésus Kristus rupa manungsa ngasorké uripé lan manut marang Gusti Allah, sampèk nglakoni pati nang kayu pentèngan." Filipi 2:5-8

Yésus nglakoni pati jalaran dosané awaké déwé lan mengkono kuwi mlumpati luwangan gedé sing misah Gusti Allah sangka manungsa.

Kitab Sutyi ngomong ngéné:

"Pantyèn kétok tenan gedéné katrésnané Gusti Allah marang awaké déwé, awit dongé awaké déwé ijik nglakoni dosa, Kristus wis nglakoni pati nglabuhi awaké déwé." Rum 5:8

Gusti Yésus déwé sing ngomong ngéné: " Aku iki dalané, Aku iki sing nduduhké Gusti Allah kuwi sapa lan Aku sing ngekèki urip marang manungsa. Ora ènèng wong bisa mara nang nggoné Gusti Allah Bapakku nèk ora liwat Aku. " Yohanes 14:6

Dadiné Gusti Allah déwé sing nggawèké dalan. Gusti Allah dadi manungsa lan lantaran wong kuwi, Yésus Kristus, bengkahan gedé sing misah awaké déwé sangka Gusti Allah wis ditutp. Mulané Yésus Kristus medun ing jagat; Dèkné nglakoni pati sing rekasa banget nang kayu salib kanggo nyangga setrapan jalaran sangka dosané awaké déwé. Mengkono kuwi Yésus nutup bengkahan gedé sing misah awaké déwé sangka Gusti Allah.

Kitab Sutyi ngomong ngéné:

"Pantyèn kétok tenan gedéné katrésnané Gusti Allah marang awaké déwé, awit dongé awaké déwé ijik nglakoni dosa, Kristus wis nglakoni pati nglabuhi awaké déwé." Rum 5:8

Lan sak durungé kuwi:

"Aku iki dalané, Aku iki sing nduduhké Gusti Allah kuwi sapa lan Aku sing ngekèki urip marang manungsa. Ora ènèng wong bisa mara nang nggoné Gusti Allah Bapakku nèk ora liwat Aku." Yohanes 14:6

{{ personName }}

Gusti Allah

 • alangan
 • pisah
 • salah
 • ora yakin
 • tanpa tujuan
 • ora tenrem lan sumelang
 • kabungahan
 • masarakat lan gegayutan
 • pangapura
 • urip langgeng
 • urip lubèr
 • katentreman
stap5

Yésus Kristus

{{ personName }}, saiki kowé wis ngerti nèk saben wong ing donya iki wiwit lairé wis pisah sangka Gusti Allah jalaran dosa. {{ personName }}, kowé lan kabèh manungsa wis diputus salah lan nampa setrapan sing langgeng. Iki ora karepé Gusti Allah kanggo kowé lan wong liyané sapa waé. Dèkné sabar marang kowé lan ora gelem nèk sampèk ènèng wong mati slawasé, nanging supaya saben wong ngakoni salahé lan nduwèni urip langgeng. Yèn kowé ora tumindak, kowé bakal pisah terus sangka Gusti Allah. Gusti Allah saiki ngelungké tangané marang kowé, kowé bisa milih urip. Gusti Allah ngekèki kelunggaran marang kowé supaya dadi anaké tenan lan Dèkné dadi Bapakmu. Kowé ora dirukunké marang Gusti Allah lan kowé ora dingapura dosamu jalaran kowé netepi adat-adaté agama kaya déné baptis apa pengakon, apa jalaran netepi angger-anggeré agama apa jalaran nglakoni penggawé-penggawé betyik. Milih nurut Yésus kuwi tegesé milih nurut Gusti Allah; iki sing diarani pretyaya lan iki jalaran sangka kawelasané Gusti Allah. Ora ènèng putusan sing luwih gedé ngungkuli iki. Kowé dadi anaké Gusti Allah nèk kowé nampa Yésus dadi Juru Slametmu.

Kitab Sutyi ngomong ngéné:

"Nanging kabèh wong sing nampa Dèkné lan pretyaya marang Dèkné diaku anak karo Gusti Allah." Yohanes 1:12

Kitab Sutyi ngomong nèk kowé nampa keslametan jalaran kowé pretyaya marang Injil lan pretyaya apa tenané bab Yésus, Dèkné kuwi sapa lan Dèkné nindakké apa ing uripé, lantaran patiné lan tanginé sangka pati.

Kitab Sutyi ngomong ngéné:

"Nèk kowé ngakoni karo lambému nèk Yésus kuwi Gusti lan kowé pretyaya ing atimu nèk Gusti Allah wis nangèké Gusti Yésus sangka pati, kowé mesti bakal slamet. Awit awaké déwé kudu pretyaya ing ati nèk Gusti Allah wis nangèké Gusti Yésus sangka pati. Kuwi maraké awaké déwé bisa ketampa Gusti Allah. Uga awaké déwé kudu ngakoni nganggo tembung, nèk Yésus kuwi Gustiné awaké déwé, awit kuwi sing nylametké awaké déwé." Rum 10:9-10

Nèk kowé nglakoni iki, kowé bakal nampa pangapura sangka dosamu. Kowé wis dianggep bener karo Gusti Allah jalaran sangka pretyayamu. Saiki Yésus Kristus wis ngrukunké kowé marang Gusti Allah. Iki sing diarani "pretyaya". Iki tegesé "pretyaya marang Yésus". {{ personName }}, iki kudu mbok lakoni déwé, kowé sing kudu nampa pituturé. Iki tegesé: nampa Yésus ing atimu lan nglakoni urip niru Gustimu lan Juru Slametmu.

{{ personName }}, kowé milih kepriyé?

stap6

Kitab Sutyi ngomong ngéné:

"Nanging kabèh wong sing nampa Dèkné lan pretyaya marang Dèkné pada diaku anak karo Gusti Allah." Yohanes 1:12

{{ personName }}

1. Apa kowé ngakoni nèk kowé wong dosa lan pisah sangka Gusti Allah?

2. Apa kowé pretyaya nèk kowé kudu pretyaya marang Yésus lan namung liwat Dèkné bisané teka nang nggoné Gusti Allah?

3. Apa kowé arep nembung marang Gusti Allah supaya Dèkné ngapura dosamu, jalaran Yésus, Putrané, wis nyangga setrapanmu?

4. Apa kowé pretyaya nèk Yésus kuwi pantyèn Gusti Allah tenan, nèk Dèkné tangi sangka pati?

{{ personName }}, nèk kowé mangsuli pitakonan-pitakonan iki karo "ya", diomongké marang Gusti Allah nganggo pandonga. Dèkné ngerti apa sing nang njero atimu.

Saiki kowé bisa maturkesuwun marang Gusti Allah nèk dosamu wis dingapura lan kowé wis diresiki nganggo getih kurbané Yésus.

5. Saiki kowé kudu ngomong marang Gusti Allah nèk kowé arep nurut Dèkné slawasé uripmu, jalaran Dèkné wis ngomong ing Kitab Sutyi nèk kowé wis dadi "wong anyar". 2 Korinta 5:16-17

Nèk kowé ndonga marang Gusti Allah, kowé kira-kira bisa ngomong ngéné:

"Gusti, aku ngaku nèk aku wong dosa lan aku mbutuhké pangapura sangka Gusti. Putramu Yésus wis nglakoni pati uga kanggo dosaku lan Dèkné tangi menèh sangka pati. Aku gelem ninggal uripku lawas lan nglakoni urip anyar karo Gusti. Aku nyuwun supaya Gusti Yésus teka ing ati lan uripku. Aku pasrah atiku sak kabèhé marang Gusti. Aku kepéngin petuk marang Gusti lan kenal marang Gusti dadi Bapakku. Karo pitulungané Gusti aku gelem nurut lan manut marang Gusti. Ing Asmané Gusti Yésus, amèn!"