Magsulat muna ng iyong

Eto na ung{{ personName }}

...mga mensahe na hinahanap mp!

Sa pahinanang ito.makikita mo ang sagot sa pinakamahalagangtanong ng iyong buhay!Mga tanong tulad nang?Ano ang layunin dito sa mundo?bakit parang wla akong katahimikan gaya ng nakikita ko sa iba?ito ba lahat ay para sa lahat?Sa pahinang ito makikita mo ang mga sagot sa iyong mga katanungan atmarami pa.hindi mo mapagtanto ito,pero ikaw ay maihiwalaysa iyong taga paglikha na panginoon?Samakatuwid,ikaw any naiiba sa iyong natural.Ang aming mensahe sayo ay isang pag-asa dahil sa mahal ka ng panginoon.At ang pagnanais niya na para magkasundo sa kanyang alok na bumalik sa kanya. Ang alok na ito ay paraan ng diyos para masigurado ka ang paghiwalay mp sa kanya ay walang hanggan.

{{ personName }} gusto mo ba malaman at maranasan ang solusyon?

Gusto mo ba:

 • matuklasan kung ano hangarin mo sa buhay?
 • para maranasan ang kasiyahan at kaluwagan sa anumang pagpatwad sa anumang nagawa sa nakaraan.
 • At magkaroon ng kasiguraduhan na marami pang buhay na naghihintay kysa sa oras na dito sa mundo.At yan ay garantisado sa buhay na walang hanggan sa langit.

Ang susi:-pananampalataya ay ang susi para mabuksan and pinto ng lahat ng ito at marami pang iba!

Ang pagmamahal ng diyos sa "buong mundo"tayong mga tao ang dahilan kung bakit gumawa ng paraan ang diyos para maranasan natin lahat ang pagmamahal nia at katahimikan upang magkasundo sundo tayo sa kanya.Ang diyos gusto nia ang buhay natinay mapuno ng kapayapaan at kasiyahan para sa lahat sa hirap man o ginhawa ng ating mga buhay.

Sa pagmamahal ng diyos sa (mundo)ipinadala nia ang kanyang nag-iisang anak sa (mundo)sa sinumang maniniwala sa kanya...ay mgkakaroon ng buhay na walang hanggan.

Sipi mula sa libro ni john 3:16

Tuklasin ang plano ng diyos:kapayapaan at buhay.

ang diyos ang may gusto ba mgkaroon ng masaganang buhay ngayon at kailanman.at bkit?dahil di lahat ng tao nkaranas ng masaya at sobra sobrang magandang pamumuhay.JOHN 10:10

stap1

PROBLEMA: Mayroong kanya kanyang paniniwla sa gitna ng diyos at mga tao.

Kasalanan ay sigurado ang paghiwalay mo sa mga bisig ng dios.at hnd madali ang pagligtas sayo ..bagkus..naging bingi.pero dahil sa iyong kagagawan..ikaw mismo ang gumawa para mapalayo ka sa kanya.dahil sa iyong kasalanan..wla na siyang mukha na ipakita at naging bingi bingihan nlang sa iyong daing.ISAIAH 59:1-2 Ito ang dahilan sa gitna ng pagkahiwalay mo at sa diyos.{{ personName }}tayo ay isinilang na meron ng kasalanan.dahil sa sala nina adam at eva..sa hindi sinasadya.ito ngayon ang pagkahati sa 66gitna ng tao at diyos.

{{ personName }}

Panginoon

stap2

Ang diyos naglalang ng mga katawang tao paramagsaya at sumunod sa salita ng diyos.at mgkaroon ng buhay na matiwasay at malapit sa diyos.Ang dios ng lalang ng mgagandang uri sa mundo at masiyahan at mamangha sa lahat ng ginawa nia sa mundo.At binigyan ang mga tao ng pagkakataon para samaganda at kuntentong buhay.

{{ personName }}ang dios gumawa ng mga tao at hnd robots.ba kamukha ng sa kanya..upang mgkaroon ng buhay..at libreng mamili kng ano at sino ang mamahalin nila at sumunod sa salita ng dios.at sa lahat ng kanyang mga alok.at dahilsa malaya silang pumili kung gusto ba nla sumunod sa utos ng dios o magtanggi sadios.kung tutuusin...sa pagkaroon ng tunay na kaibigan,tunay na minamahal sa kanila ang pagpapasya.At angtotong pagkakainigan ay hindi pwersahanor pinipilit gata g mga robot na pwede mong utusan!kundi sa kanila ang pagdesisyon.

Ang unang nilalang ng dios ay mga tao,subalit,kung pinili niya ang kanyang sariling paraan.. at hind siya sumunod...magkakasala siya.sala,na kahuluganna mawawala ang mga marka or layunin nito,dahil sa ang dios mayroon pang nilalaan ng mas sobra pa para sa lahat!ang kahihinatnan nglahat ng kasalanan ay hindi lamang sa naunang si adam..at eva!at sa lahat na kasalanan..na sumalin salin na sa buong sangkatauhan.

Sabi sa bibliya:

Samakatuwid,kung ang kasalanan ay lantad na sa buong mundo.. dahil sa isang tao,ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan.kya lahat ng tao ay mamatay din saparaan ng kanyang pagkapatay dahil lahat ay mkasalanan din!Romans 5:12

Sapagkakawala ng layunin,at nahiwalay tayo sa dios kng kaya ang relasyon natin sa dios ay nasira din.Ang resulta nito dahil sa mga nangyari,ang tulay natin patungo sa kanya ay naihiwalay din ng tuluyan!

 • Rehiliyosong gawain at mga seremonya
 • Mataas na antas ng moralidad
 • Pagmumuni-muni
 • Mga pagsisikap na makatao
 • Pilantropiya
stap3

At marami pang ibang paraan,mayroong simpleng paraan na tulayan ang hidwaan dahil sa ang dios ay banal,at tayo hindi,depende sa ating ginagawa.at hindi natin maiaalis ang kasalanan at matupad ang ating layunin.

Sabi sa biblia:sa lahat ng mga nagkasala at sa mga nabigo..ang kaluwalhatian ay nasa dios.ROMANS3:23

Ang gantimpala sa lahat ng kasalanan...ay kamatayan.pero ang regalo ng dios ay ang buhay na walang hanggan sa piling ng dios na ama salangit.ROMANS6:23

mayroong isang paraan sa lahat ng problema na ito!

Solusyon ng panginoon:Ama sa langit

{{ personName }}

Panginoon

stap4

Dios na Ama

Ang dios alam nia kahit sa sarili nia na kailangang maglaan ng mg solusyon para sa mgakasalanan na nakapaghiwalay satin sa kanya.ang solusyon na ito na ibig sabihin.. ang dios ay maging tao..sa paraan ng kanyang anak na si jesus kristo.si kristo na gagawin ang lahat..na walang sinuma g makagawa nito.mabubuhay siya..ng perpekto na walang kasalanan na inatas sa kanya ng amang dios at sa kagustuhan na ipagpalit ang buhay nia sa sangkatauhan..at tanggapin lahat ng kaparusahan..batay sa kasalanan natin lahat sa ating lugar.

Ang ang iyong pakikitungo sa bawat-isa,ay pareho din sa iniisip ng mahal na hesus kristo

sino bilang makapangyarihansa mundo.ay hind inihalintulad sa o magagamit kagaya ng sa diosat sa kanyang kapangyarihan.sa halip wala siya ginawa kundi nagkatawang tao din sia para maging alipin ..ng kapwa natin tao.at sa pagiging tao siya ay ngpakumbaba at naging masunurin sa kamatayan kahit na ang pagpako sa krus ang paraan ng pagpatay sa kanya.PHILPPIANS 2:5-7

Sa pagtubos ng ating kasalanan..si hesus ay napalayo sa atin sa gitna ng amasa langit samga tao.

Sabi sa bibliya:

ang dios ipinakita nia sa paraan nia kng paano nia tayo kamahal.samantala tayo ay makasalanan..si hesus namatay dahil sa atin.

Pero bago ang lahat: Sagot ni hesus,"ako and daan ang katotohanan,at ang .buhay walang sinumang makapunta sa amang dios kundi dumaan sa akin!John 14:6

Sa wakas,ang panginoon ay mayroong sariling solusyon para sa sarili.ang dios ay naging tao,at sa pamamagitan ng taong iyon,hesus kristo,ang pagitan sa gitna natin at ng dios ay nagkaraan ng tulay. Kung kaya't dumating siya sa mundong ito;at namatay sa brutal na kamatayan sa pagpako sa krus.ang parusa para sa mga kasalanannatin sa ating lugar.

Sabi sa bibliya:

Pero ang dios ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa atin,habang tayo ay isang makasalanan..si hesus namatay dahil sa atin.ROMANS 5:8

Ang sagot ni hesus,ako ang daan,at ang katotohanan,at ang buhay.walang ibang makarating sa amang dios..maliban sa akin.JOHN 14:6

{{ personName }}

Panginoon

 • Kalungkutan
 • Paghihiwalay
 • Pagkakasala
 • Kawalan ng katiyakan
 • Kawalan ng layunin
 • Kaguluhan at pag-alala.
 • Kasiyahan
 • Pakikisama at relasyon
 • Kapatawaran
 • Buhay na walang hanggan
 • Masaganang buhay
 • Katahimikan
stap5

Dios na Ama

{{ personName }} nakikita nyo sa ngaun,ang lahat dito sa mundo ay isinilangna hiwalay sa dios dahil sa kasalanan(pangalan)ikaw at kayong lahat ay makikita namakasalanan at nasa ilalim ng paghatol sa buhay na walang hanggan.ang dios hindi nia ito pinili para sayo..or kanino man!siya ay pasensyoso ,sayo hindi niya kailangan or sino man mapahamak,pero sa sino man na bumalik loob sa kanya,at magsisi ay magkaroon ng buhay na wwlang hanggan.kung wla kng gagawain,mananatili kng maihiwalay sa dios.ang dios ay abot kamay na natin ngayon na panatilihan ang buhay,AT binibigyan niya tayo ng tsansa na maging totoong anak niya..at maging ama sa atin.hindi ka makipag kasundo sa dios oh baka ang kasalanan mo ay mapatawad dahil sa relihiyosong seremonya..gaya ng pagpapabinyag at kumpirmasyon oh pagsunod sa relihiyosong mga batas,oh paggawa ng mabuti.pagpili sa dios ay ibig sabihin ang pagpili sa kanya.at ito ay pananampalataya at dahil sa awa ng dios.wala naman mas importante sa pagpili mo.at ikaw ay maging anak ng.dios sa paraan ng paniniwala sa kanya at sa mga mensahe niya.

Sabi sa bibliya:

Sa lahat na tumatanggap sa kanya(hesus),at nanininwala.sa pangalan niya,ay binibigyan niya ng karapatan na maging anak ng dios.JOHN 1:12

Sinasabi sa biblia,na ang paniniwala sa mensahe niya.at ang katutuhanan kung sino siya at kung ano ang nagawa niya sa buhay,kamatayan,at.pagkabuhay uli.

Sabi sa bibliya:

Kung yan ay nasabi mo;"si hesus ay panginoon"at naniniwala ang puso mo na si hesus ay babangon uli sa kanyang pagkamatay,ay masalba ka.kung taos sa iyong puso ang paniniwala at pagkilala..at sayo nasabi mo sa sarili mo may pananampalataya ay maisalba.ROMAN10:9-10

Kapag ginawa mo ito ay makatanggap ka ng kapatawaran ng iyong kasalanan.ikaw ngaun ay may.katwiran sa pananampalataya at katahimikan sa dios sa.pamahitan ng dios na ama sa langit.ito ay tinatawag na.pagkakaroon ng pananampalataya.at ito din ang tawag sa pagtitiwala ky hesus(pangalan)kailangan mong gawin ito ng mag isa..at tanggapin ang mensahe at katotohanan para tanggapin si hesus .at si hesus na ang buhay mo!

{{ personName }} a no napili mo?

stap6

Sabi sa bibliya:

sa lahat na tumanggap sa kanya(hesus)at sa lahat na naniniwala sa pangalan niya .ay binigay niya para maging anal ng diosna ama sa langit. John 1:12

{{ personName }} ikaw ba?

1.kilalaninmo.na makasalanan ka,at nahiwalay ka.sa dios.

2.maniwala ka at panini walaang magtiwala ang dios at ang dios na ama.

3.tatanungin mo ba ang dios na mapapatawad siya at magtiwala dahil siya ang umako ng kaparusahan

4.naniniwala kabang siya ang dios dahil siya ay bumangon sa paglamatay?

(Pangalan),kung sinabi mong oo sa tanong na ito,sabihin mo.sa dios sa panalangin,dahil alam niya kung ano ang nsa puso

.sa ngayon,pwede kana magpasalamat dios...dahil sa dugo nia at sakripisyo ni hesus ang kasalanan mo ay nahugasan.

5.ngayon oras na para sabihin monsa diyos na susundin mo siya hanggang sa katapusan ng iyong buhay.dahil sa bibliaang sabi...ikaw ngayon ang bagong taga paglikha.2CRINTHIANS 5:16-17

Pag nagdasal ka sa dios. Ang mga susunod na bagay mong sasabihin:

Ama sa langit,alam kong makasalanan ako at kailangan ko ang iyong pagpapatawad.naisip ko na dahil sakin si hesus kisto ay namatay..at nabuhay sa pagkamatay.at naisipan kong ibalik ang dati kong buhay.at ipinagdarasal ko na sana.si hesus kristo ay nanditosa puso ko at dumating sa buhay ko.at para makilala ko at maging ama ko at makilala ng lubusan.Sa tulong mo..dios na ama.handa kong sundin.lahat ng utos mo.para sa aking buhay.AMEN